Služby

Advokátní kancelář Brno

Poskytujeme vysoce odborné právní služby zejména v následujících oblastech:

- vymáhání pohledávek

- poradenství v dluhové krizi

- právo úvěrů

- právo nemovitostí

- likvidace, insolvence, oddlužení

- bytové právo, společenství vlastníků jednotek

- podnikání, korporace, obchodní smlouvy

- e-shopy

- ochrana spotřebitele

- rodinné právo

- správní žaloby

- trestní právo

- nadace, nadační fondy, spolky

Pro občany

Nabízíme odborné zpracování všech dokumentů potřebných pro koupi/prodej, darování, pronájem a další právní dispozice s nemovitostmi, byty, družstevními byty a nebytovými prostory, včetně zastoupení v řízení při změně zápisu v katastru nemovitostí nebo na bytovém družstvu. Provádíme úschovu kupní ceny.

Darovací smlouva na nemovitosti cena 3.000,- Kč bez DPH

Kupní smlouva na nemovitosti cena 5.000,- Kč bez DPH
Úschova kupní ceny cena 5.000,- Kč bez DPH

Občanům nabízíme zastoupení při vymáhání pojistného plnění na pojišťovnách při likvidaci pojistné události, včetně zastoupení v případném soudním řízení.

Pro realitní kanceláře

Zpracování smluvní dokumentace spojené s provozem realitní kanceláře (zprostředkovatelská smlouva, mandátní smlouva, rezervační smlouva atd.).

Zpracování smluvní dokumentace k obchodním případům (smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva atd.).

Provedení úschovy kupní ceny.

Účast advokáta při jednání stran.

K uzavření obchodu možno využít prostory naší advokátní kanceláře.

Služby naší advokátní kanceláře využilo či využívá od roku 2005 mnoho realitních kanceláří.

Pro úvěrové společnosti

Zpracování smluvní dokumentace spojené s provozem úvěrové společnosti (předsmluvní informace, smlouva, smluvní podmínky, rozhodčí smlouva, zástavní smlouva atd.)

Vyhodnocení rizik a vhodného právního postupu v konkrétním obchodním případě.

Naše advokátní kancelář poskytuje své služby úvěrovým společenstem již od roku 2006.

Pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Zpracování stanov družstva a společenství vlastníků jednotek, zpracování domovního řádu, zápis změn do veřejných rejstříků, příprava a vedení schůzí členů družstev a shromáždění vlastníků jednotek.

Provádíme likvidace bytových družstev po převodu agendy správy domu na společenství vlastníků jednotek.

Komplexní poradenství pro členy statutárních orgánů družstev a společenství vlastníků jednotek o jejich právních povinnostech.

Provádíme odborné zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě, včetně zajištění převodů jednotek do vlastnictví členů drustva.

Pro podnikatele

Naše kancelář poskytuje komplexní odborné poradenství podnikatelům. Podnikání je upraveno mnoha právními předpisy a podnikatel se dnes bez odborné právní pomoci neobejde.

Poskytujeme podnikatelům podporu zejména při:

- výběr vhodné formy podnikání

- zřízení obchodní korporace, vyřízení živnostenského oprávnění

- zřízení sídla

- úpravy společenských smluv a stanov

- příprava obchodních smluv

- zastoupení v řízení na obchodním rejstříku

- zpracování obchodní dokumentace k eshopu

S našimi partnery zajistíme vedení účetnictví a daňové poradenství.

Specilizujeme se na zastoupení podnikatelů ve správním řízení proti rozhodnutí finančních úřadů.

Pro věřitele

Věřitelům nabízíme dlouholeté a hlavně praktické zkušenosti s vymáháním pohledávek.

Zastupovali jsme své klienty ve stovkách úspěšných soudních sporů.

Nabízíme vysoce odborné znalosti při vymáhání pohledávek v:

- soudním řízení

- exekučním řízení

- insolvenčním řízení

- veřejných dražbách nedobrovolných

V případě vymáhání pohledávek ze smluv a faktur bude naše odměna uhrazena protistranou.

Pro dlužníky

I dlužník, stejně jako věřitel, má v soudním, exekučním i insolvenčním řízení svá zákonem stanovená práva.

V případě, že na Vás někdo uplatňuje pohledávku, již považujete za neoprávněnou, je třeba jednat a kvalifikovaně se bránit.

Nabízíme velké množství praktických zkušeností s obranou dlužníka v soudním, exekučním i insolvenčním řízení.

Ovládáme právo ochrany spotřebitele.

V případě, že jste se dostaly do špatné hospodářská situace, ať již jako podnikatel nebo nepodnikatel, naše kancelář Vám nabízí pomoc s restrukturalizací dluhu a oddlužením. Po odborném zhodnocení Vaší situace doporučíme nejlepší ekonomické i právní řešení Vaší situace.

V případě potřeby pro Vás zpracujeme insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení včetně příloh.

Odměna advokáta

Odměna za naše služby je vždy přiměřená povaze poskytnuté právní služby. Odměna advokáta naší advokátní kanceláře může být stanovena písemnou dohodou s klientem. V případě, že mezi klientem a advokátem naší advokátní kanceláře není uzavřena písemná dohoda o výši smluvní odměny, jedná se o tzv. odměnu mimosmluvní, jejíž výše se stanoví v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Klient je povinen uhradit odměnu advokáta na základě předloženého vyúčtování. V případě úspěchu v soudním řízení, kdy je protistranou uhrazena tzv. náhrada nákladů právního zastoupení, je tato náhrada započtena na úhradu odměny advokáta naší advokátní kanceláře, která v takovém případě činí vždy nejméně částku protistranou uhrazené náhrady.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, tímto informujeme všechny současné i budoucí klienty z řad spotřebitelů o tom, že případné spory pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb mohou být řešeny na návrh spotřebitele formou mimosoudního řízení u České advokátní komory (www.cak.cz).

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Mgr. Antonín Strouhal, advokát, č. osv. ČAK 10172,

se sídlem AK 602 00 Brno, Dvořákova 635/4

IČ: 71330348

email: strouhal@advokatnikancelarbrno.cz

tel: +420542214130

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)


 

  


Strouhal | Fabík, Dvořákova 635/4, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!